Video CLB

Video – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2015

9:49 chiều | 05/01/2015

 

CLBPNro: Tổng kết 5 năm hoạt động (1/2011-1/2016)
Slideshow (ảnh) – Tổng kết 5 năm hoạt động của CLBPNro

 

CLBPNro: Đại hội CLBPNro lần 3 – 10.5.2015
Video – Đại hội CLBPNro lần 3 

 

Bucharest, 2015.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

Liên kết website