Video CLB

Video – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2014

9:48 chiều | 05/01/2014

 

CLBPNro: Đêm hội “Phụ nữ & Thời trang” – 8.3.2014
Video – Đêm hội “Phụ nữ & Thời trang” – phần 1
Video – Đêm hội “Phụ nữ & Thời trang” – phần 2 
Video – Đêm hội “Phụ nữ & Thời trang” – phần 3 

 

Bucharest, 2014.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

Liên kết website